Cum va arăta cel mai mare PARC din Cluj-Napoca construit în locul fostei pepiniere pe 54 de hectare.
Cum va arăta cel mai mare PARC din Cluj-Napoca construit în locul fostei pepiniere pe 54 de hectare.

Cum va arăta cel mai mare PARC din Cluj-Napoca construit în locul fostei pepiniere pe 54 de hectare.

În cadrul ședinței Consiliului local Cluj-Napoca a fost aprobat proiectul de hotărâre privind documentația și indicatorii tehnico-economici pentru Amenajarea Parcului Est. Viitorul parc are o suprafață de 54 ha, fiind cel mai mare parc din municipiul Cluj-Napoca.

Scenariul considerat optim pentru realizarea acestui proiect este avantajos din punct de vedere tehnic, economic, financiar, social, precum și din punct de vedere al beneficiilor de mediu.

Investiția este compusă din următoarele obiecte:

– Amenajarea biotopului zonă umedă, a zonelor sale de acces și de protecție – 188.127 mp

– Amenajarea culoarului văii Becaș între Strada Sopor și Calea Someșeni – 108.416 mp

– Amenajarea lacului 3, a zonelor sale de acces și de protecție – 86.815 mp

– Amenajarea zonei de grădină publică urbană a parcului – 157.092 mp

Modernizarea Parcului Est are ca obiectiv principal creșterea calității vieții locuitorilor din zonă. Proiectul presupune amenajarea de noi spații de relaxare, 7 zone sport și 13 locuri de joacă pentru copii, amplasarea de mobilier urban, rastele pentru 610 biciclete/trotinete, telescoape pentru observarea păsărilor, 18 stații pentru încărcarea mașinilor electrice, modernizarea iluminatului public ș.a.. De asemenea, pentru păstrarea unui nivel cât mai redus de impact antropic, vor fi stabilite trasee de vizitare în interiorul zonei de protecție a habitatului natural, accesul fiind restricționat sezonier.

În viitorul parc vor fi plantați un număr de 5.295 de arbori noi. Arborii maturi vor fi păstrați, iar exemplarele considerate remarcabile vor fi valorificate prin includerea lor în trasee tematice și educative.

Pentru încurajarea utilizării mijloacelor de transport alternative la mașină, pe malul drept al râului Becaș – pe toată lungimea adiacentă Parcului Est – și în zonele de acces în parc se vor amenaja piste pentru biciclete, precum și infrastructură pentru circulația pietonală (14,83 km alei pietonale și piste).

În ceea ce privește accesul în Parcul Est din Calea Someșeni, acesta va fi reconfigurat astfel – amenajare stație transport în comun, bandă suplimentară, piste de biciclete, trotuar – și se va realiza o parcare publică cu 38 locuri. În zona de acces adiacentă străzii G-ral Nicolae Dăscălescu se va realiza o parcare cu 83 locuri, precum și o zonă pietonală amplă. Tot în această zonă se vor amenaja 3 terenuri de baschet, 6 terenuri de tenis și un teren de fotbal, iar pavilionul reunește o sală de sport de nivel competițional cu o capacitate de 96 persoane și o sală de evenimente care poate găzdui 359 persoane.

STUDIU DE BIODIVERSITATE
valoarea biotopului, biodiversitate, dinamica vegetației, fragilitate hidrologică

Concluzii şi măsuri pentru habitate-plante:
Din analiza habitatelor și speciilor de plante, respectiv a factorilor de presiune existentă și a impacturilor potențiale asupra acestor compo- nente se poate conchide, că intervențiile propuse de reamenajare pot avea un efect general pozitiv asupra habitatelor și speciilor de plante, dacă se vor respecta unele principii la detalierea planurilor și realiza- rea intervențiilor.
Menținerea unei rețele funcționale de mlaștini (stufăriș, rogoziș, pa- jiște umedă) și tufărișuri alohtone, respectiv menținerea și reabilitarea vegetației lemnoase aluvionale din zona inundabilă a pârâului Becaș
Asigurarea regimului hidrologic necesar pentru echilibrul comunităților de mlaștini în rețeaua întreagă
Evitarea introducerii speciilor alohtone invazive sau potențial invazive și reprimarea speciilor invazive deja existente în fragmentele cu valoar- ea naturală ridicată
Evitarea facilitării răspândirii speciilor invazive în fazele de implemen- tare – construcții. Monitorizarea suprafețelor dezvelite și replantate, eliminarea speciilor invazive care apar în cursul intervențiilor
În cazurile când este posibil, se recomandă păstrarea arborilor au- tohtoni, în special în fragmentele cu valoare naturală 3 și 2, respectiv păstrarea în loc a arborilor autohtoni maturi (indiferent de valoarea naturală a parcelei

VEGETAȚIE


Studiul dendrologic oferă o analiză generală a vegetației din zonele de intervenție, cu informații referitoare la tipul, componența și amp- lasarea masivelor de arbori, evaluarea individuala a arborilor notabili identificați in-situ, a vegetației arbustive si a vegetației ierboase/flori- cole precum și recomandări. Zona studiată nu este un parc în sensul clasic ci o arie naturală complexă unde au fost identificate nu doar exemplare arboricole individuale ci și zone extinse cu vegetație arbo- ricolă foarte densă, masive, desișuri și pâlcuri compacte alcătuite din 3 până la 8 exemplare, cu distanțe de amplasare a trunchiurilor de 0.2-0.5 m. În zona de pepinieră, plantațiile lineare specifice pepinierei, sunt de asemenea foarte dense, cu distanțe si de 0.50 m, în amestec cu vegetație spontană.

PROPUNERE
un peisaj evolutiv, rezilient

Miza proiectului este de a permite naturii să continue să se dezvolte în limitele actuale și în același timp să creeze noi zone de expansiune a biodiversității. O nouă zonă umedă acționează ca o protecție între zonele de rezervație a biotopului și zonele cele mai active ale grădinii urbane. Lacul 1, cel mai urbanizat, este legat prin canale și lacuri de zona de protecție, realizând-se o tranziție treptată. Bogăția peisajului văii Becașului este păstrată și chiar expandată, cu renaturalizarea zonelor adiacente prin sisteme de îndiguire și meandrare naturală, pentru a constitui un coridor verde cu o faună și floră distinctă. 

Materialul viu prezent este integrat in totalitate în noile scheme de plantare pentru a desena un parc liniștit cu spații deschise generoase. Măsuri- le sunt de fiecare dată armonizate cu condițiile ecologice, topografice sau geologice specifice fiecărui punct de intervenție.

Prezența pepinierei existente subliniază caracterul unui peisaj pro- ductiv. Acest lucru este evocat prin noile plantări în grid în opoziție cu fluiditatea zonei umede. Ele permit tranziția subtilă dintre ariile urbane și cartierele perimetrale către zonele protejate ale biotopului, iar la nivelul percepției rigiditatea este îmblânzită de varietatea vegetației și a atmosferelor create. Sunt conservate sau create zone de pajiști generoase, zone de pădure, pâlcuri, aliniamente, zone de grădină ur- bană etc.
Obiectele arhitecturale stau sub același semn al tranzitoriului, al in- termediarului, insule accesibile în sistemul fluid al parcului. Principalul volum construit regrupează cele două funcțiuni solicitate prin temă pentru a ocupa o amprentă redusă, într-o poziție cu impact tehnologic și ecologic minim asupra parcului. Arhitectura acestui pavilion mate- rializează dialogul dintre aceste două sisteme, unul rigid dar flexibil, celălalt fluid, organic.
Parcul invită la utilizări spontane, alternând zone dedicate jocului, sportului, îmbăiatului sau evenimentelor cu atmosfere intime, împă- durite, contemplative sau de relaxare. Sunt facilitate cât mai multe ti- puri de utilizări în spații neprogramate, imaginând scenarii pe tot ciclul diurn și cel anual. În zonele tampon, accesul publicului este discret, permițând o apropriere progresivă a teritoriului parcului, insistând pe ideea de coexistență și diversitate a atmosferelor și a habitatelor.

Multitudinea de scări de percepție a parcului permite diferite tipuri de utilizare de la cele personale în proximitatea biotopului protejat până la cele colective, comunitare, deschise pentru a evolua în timp și pentru a absorbi nevoi viitoare. Naturile diferite ale parcului deschid drumul unor experiențe educative care aduc în lumină legătura subtilă dintre toate formele de viață, inclusiv cea umană care nu mai poate fi privită ca diferită sau independentă de cea vegetală sau animală.

Valoarea totală a investiției este de 475.779.557,19 lei cu TVA (peste 96 mil. Euro), iar durata propusă de execuție este de 24 luni de la ordinul de începere a lucrărilor.

Broșura proiectului poate fi consultată pe website-ul primăriei: https://files.primariaclujnapoca.ro/…/Parcul-Est-11.11…

Sursa: efainlacluj.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Facebook Page